Nieuws

De economie zetten we op 1

We behouden en versterken onze beroemde koopmansgeest. De LHK gelooft in de Nederlandse ondernemer. Zij zijn de spreekwoordelijke paarden die de kar trekken. Zij zorgen ervoor dat we in onze levensbehoeften kunnen voorzien. Ze zijn de aanjager van onze werkgelegenheid en onze welvaart. Daarom zetten we de ondernemer en de economie op nummer één. De pijlers zijn een koopkrachtimpuls door lastenverlichting en btw-verlaging, het faciliteren van ondernemers, investeren in innovatie en een vangnet voor hen die het financieel niet redden.

Ondernemers 

Ondernemers – in het bijzonder het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) – zijn de motor van onze economie en onze samenleving. Zij zijn de spreekwoordelijke paarden die de kar trekken. Zij zorgen ervoor dat we in onze levensbehoeften kunnen voorzien. Ze zijn de aanjager van onze werkgelegenheid en welvaart. Het stimuleren van werk en het tegengaan van werkloosheid is goed voor de economie, voor ons geluk en onze levensvervulling. Ondernemers verdienen daarom alle steun van de overheid.

 • Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen. Zij kunnen vrijstelling krijgen voor regels die hun belemmeren of tegenstrijdig zijn. De overheid inventariseert welke regels vereenvoudigd of geschrapt kunnen worden.
 • Er komt een verlaging van de btw. De tarieven worden afgestemd op die van de buurlanden om bestedingen over de grens tegen te gaan. Dat is beter voor onze schatkist en voor de ondernemers in de grensstreek. 
 • Premieverlagingen. Voor bedrijven wordt het financieel aantrekkelijker om personeel aan te nemen. Het doorbetalen van loon bij ziekte wordt drastisch ingeperkt: 12 weken voor kleine bedrijven, 6 maanden voor grotere bedrijven. Daarna wordt de betaling overgenomen door een ondernemersfonds gefinancierd uit premies. 
 • Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt is niet slim. Ouderen brengen ervaring in, jongeren nieuwe ideeën. Ondernemers en andere werkgevers worden ontlast door het beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar.

Koopkrachtimpuls: meer geld in de portemonnee 

Een koopkrachtimpuls is de sleutel tot een bloeiende economie na corona. De LHK kiest voor meer geld in de portemonnee van de burgers.

 • Er komt de komende kabinetsperiode een lastenverlichting zodat mensen die belasting betalen elke maand extra geld in hun portemonnee krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een verhoging van de belastingvrije voet.
 • Het koopkrachtverlies van gepensioneerden over de afgelopen 12 jaar wordt hersteld. Omdat de pensioenfondsen veel meer geld in kas hebben dan ze kunnen uitgeven is dat gewoon mogelijk. Het kost de overheid niets en het gaat niet ten koste van toekomstige generaties. 

Inkomen is nog geen besteedbaar inkomen

Vergeleken met ons omringende landen zijn onze lonen hoog. Het minimumloon is overal lager met uitzondering van Ierland en Luxemburg. Maar als het gaat om werkelijk besteedbaar inkomen scoren we laag. In Nederland stijgt het besteedbaar inkomen al decennia nauwelijks. Dat komt deels door een mondiale tendens (automatisering), maar ook omdat in Nederland een steeds groter deel van het inkomen naar de overheid gaat. In andere Europese landen stijgt het besteedbare inkomen wel. 

Het is geen populair standpunt, maar de LHK gaat ervan uit dat nuchter Nederland het begrijpt: het sterk verhogen van lonen (minimumloon en publieke sector) is voor de komende kabinetsperiode niet onze eerste keus. Het trekt arbeidsmigranten aan die autochtone werknemers kunnen verdringen. Bovendien is het een rem op het aannemen van personeel door ondernemers die nu aan het overleven zijn. 

Het beste is om in te zetten op een verhoging van het besteedbare inkomen door lastenverlichting. We kiezen daarom voor meer geld in ieders portemonnee via een andere route. 

 • Iedereen profiteert van de voorgestelde lastenverlichting en btw-verlaging. Lagere inkomens merken daar het meest van bij het doen van de dagelijkse boodschappen.
 • We kiezen voor structureel minder overheid en overhead.

Onze wereldhavens

Schiphol en de Rotterdamse haven zijn de infrastructurele parels van onze internationale handelsbetrekkingen. Het maakt Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats. Ze liggen aan de basis van onze ijzersterke exportpositie. We doen er alles aan om die positie te behouden.

 • De Rotterdamse haven krijgt voldoende ruimte en faciliteiten om groei op een duurzame wijze te verwezenlijken.
 • De overheid gaat zorgvuldig om met de belangen van de KLM.
 • De overlast voor burgers en bedrijven wordt beperkt door handhaving van de regels over geluids- en milieubelasting.

Boeren, tuinders en vissers 

De LHK is voor een moderne, duurzame agrarische sector. Het is een vitale sector.

 • Er komt een beperking van grootschalige intensieve veehouderij. De LHK wil geen megastallen. Dierenleed bij de bio-industrie wordt uitgebannen.
 • Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij wordt sterk verminderd.
 • We gaan voor kleinschaligheid en ‘direct van de boer’: het verbouwen van groente en fruit boven of bij de winkel maakt de consument bewuster, net als de stadsboerderij waar je je sla en eieren kunt kopen.

Toerisme

Toerisme is een belangrijk exportproduct. De LHK is trots op Nederland en wil ons land graag laten zien aan toeristen.

 • Nederland profileert zich – ook buiten Amsterdam – als fraai vakantieland.
 • Er komen betere infrastructurele verbindingen tussen de Randstad en regionale toeristentrekpleisters en attractieparken als de Efteling en Beekse Bergen. Het openbaar vervoer wordt klantvriendelijk voor toeristen.
 • Het opengestelde huwelijk voor partners van gelijke geslacht – waarmee Nederland een wereldprimeur had – is een prachtig immaterieel exportproduct en wordt met trots gepromoot.

Uitkeringen en problematische schulden

Mensen die arbeidsongeschikt of werkloos raken, blijven deel uitmaken van onze samenleving. Ook zij houden op hun eigen manier de economie en het sociaal-maatschappelijk leven draaiende.

 • Uitkeringen worden – net als de indexatie van het wettelijk minimumloon – jaarlijks aangepast. Voor mensen boven de 55 blijven aanvullende uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid bestaan tot de pensioenleeftijd.  
 • Om maatschappelijk van betekenis te blijven wordt vrijwilligerswerk gestimuleerd.
 • Verdienmodellen met problematische schulden worden verboden.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer