Nieuws

De overheid is er voor u, niet andersom

De LHK zet met kracht in op het herstel van het vertrouwen in de overheid. Dat draagt bij aan een stabiel en welvarend land. De toeslagenaffaire, het afschaffen van het raadgevend referendum, de coalitiedwang in het parlement en onder meer gemeentelijke herindelingen tegen de wens van de inwoners in, hebben het vertrouwen geschaad. Er zijn hervormingen nodig om het openbaar bestuur weer transparant en controleerbaar te maken. Transparantie wordt het nieuwe besturen, ‘geheim’ het nieuwe taboe. De burger krijgt directe zeggenschap in de vorm van bindende referenda op alle bestuurslagen. De overheid is er tenslotte voor u, niet andersom.

Directe democratie

In een democratie is de wil van de meerderheid doorslaggevend, waarbij de positie van minderheden wordt meegenomen. De LHK is een groot voorstander van bindende referenda omdat in een referendumdemocratie politici het zich niet kunnen permitteren om de meerderheid te negeren. Dat is een broodnodige aanvulling op het huidige, zuiver vertegenwoordigende systeem, waarin de coalitie alles aangenomen kan krijgen – ook als er onder de bevolking geen meerderheid voor is.

 • Het bindend referendum wordt ingevoerd voor alle bestuurslagen. Volksvertegenwoordigers en overheden, maar zeker ook betrokken burgers, kunnen onder wettelijke voorwaarden een bindend referendum voorstellen.
 • De inwoners van een gemeente kiezen hun burgemeester tijdens rechtstreekse verkiezingen. Het is goed als een burgemeester een eigen mandaat heeft en zich gesteund weet door de inwoners.

“De Eerste Kamer is belangrijk, 

de Tweede Kamer is belangrijk,  

maar de huiskamer 

is het allerbelangrijkst.”

Gemeentelijke overheid

De LHK gaat het lokale bestuur versterken. Het lokale bestuur staat dicht bij de mensen en gaat over concrete zaken. 

 • Gemeenteraadsverkiezingen zijn te belangrijk om een verlengstuk te zijn van de landelijke politiek. Daarom worden deze verkiezingen niet meer allemaal op één dag gehouden, maar op verschillende momenten.
 • De LHK zet in op het professionaliseren van de gemeenteraad. Dat is nodig omdat het controleren van het college van B&W steeds ingewikkelder wordt, de projecten steeds omvangrijker, de belangen groter. De tijd is aangebroken dat de raad het college echt kan controleren en corrigeren.
 • Gemeentelijke herindelingen vinden alleen plaats na goedkeuring door een bindend referendum in elk van de betrokken gemeenten. 

Rijksoverheid

Het vertrouwen in de rijksoverheid is belangrijk voor een stabiel land. Het heeft de laatste jaren helaas flinke deuken opgelopen. We gaan werken aan het herstel. Dat doen we door een integere overheid en een kundig bestuur.

 • Ministerschap is vakmanschap. Er komen vakministers die weten waar ze over praten.
 • Het parlement wordt een krachtig, controlerend orgaan. De actieve en passieve informatieplicht van het kabinet wordt in ere hersteld. De inspecties worden onafhankelijk en rapporteren gevraagd en ongevraagd direct aan het parlement.
 • De belastingdienst is ernstig ontspoord en heeft zich tegen de burger gekeerd. Om het vertrouwen te herwinnen wordt de dienst gereorganiseerd. Wat nu al kan, gebeurt snel: de dienst wordt klantvriendelijker, hun brieven worden begrijpelijker en de burger krijgt – als hij zijn aanslag over het afgelopen jaar heeft voldaan – een bedankje.

Een kleinere, eerlijke overheid 

De overheid is te veel uitgedijd. De taken van de overheid dienen zich volgens de LHK te concentreren op zaken die we als samenleving beter gezamenlijk kunnen doen. Afhankelijkheid van commercie of het buitenland is niet altijd de beste oplossing.

 • De LHK vindt dat we met elkaar zeggenschap moeten houden over vitale fundamenten van onze samenleving. Daar hoort operationele daadkracht in crises bij. 
 • We zijn zeer kritisch op verdienmodellen waarbij commerciële bedrijven zichzelf verrijken met publiek geld.
 • Subsidies zijn er om met elkaar een betere samenleving te worden.  Polariserende organisaties die mensen tegen elkaar opzetten, de integratie belemmeren, oproepen tot geweld, of onze democratische rechtsstaat in gevaar brengen, komen daarom niet meer in aanmerking voor subsidie. 
 • Er komt een brede doorlichting van overheidstaken met als doel de overheid compact en effectief te maken. Privatiseringen uit het verleden worden geëvalueerd.

EU en de euro

Wij staan positief kritisch ten opzichte van de EU. De EU is prima om de handel tussen lidstaten te bevorderen. Maar we vinden ook dat Nederlanders gaan over wat er in Nederland gebeurt. Daarom maakt Brussel wat ons betreft pas op de plaats. De EU hervormen we van binnenuit.

 • De zeggenschap brengen we terug naar de nationale parlementen. 
 • We denken eerder aan inperking – een West-Europese Unie – dan aan uitbreiding van het aantal lidstaten. Turkije heeft zich niet een waardige aspirant-lidstaat getoond en kan daarom geen lid worden. 
 • We maken de kosten en de baten van ons EU-lidmaatschap transparant. Dan kunnen we goede afwegingen maken over wat we wel en niet willen. 
 • De LHK wil een sterke, stabiele euro, als dat nodig is met minder aangesloten landen. Er komt een onderzoek naar het voeren van een twee munten stelsel: de herinvoering van de gulden, met behoud van de euro.

Internationale verdragen

Nederland heeft een groot en interessant buitenland. Wij als handelsnatie varen wel bij goede internationale verhoudingen en uitstekende diplomatieke betrekkingen. We zijn trots op ons kleine land en zetten ons in om onze eigen koers te bepalen. 

 • Een internationaal verdrag wordt pas wet als de Tweede en Eerste Kamer er expliciet mee instemmen.
 • Internationale verdragen die we in het verleden hebben ondertekend gaan we doorlichten op de actuele relevantie voor het Nederland van nu.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer