Nieuws

Een goede plek om te wonen voor alle Nederlanders

We willen een fijn huis om gezellig en comfortabel in te wonen. Nederland is na de dwergstaatjes Malta, San Marino, Monaco en Vaticaanstad het dichtstbevolkte land van Europa. Er staat een grote uitdaging voor de deur om de woningnood op te lossen en slim om te gaan met de schaarse ruimte. We gaan onorthodox aan de slag met kleinschalig particulier bouwen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad (permanente bewoning recreatiewoningen en financiële voordelen voor samenwonen) en zelfs het bouwen van nieuwe smart cities, al was het alleen maar om het karakter van de huidige steden en dorpen te behouden. Door minder migratie en minder belasting voor woningbouwcorporaties verdwijnt de druk op de onderkant van de woningvoorraad.

Bevorderen kleinschalig en duurzaam particulier bouwen

De LHK gaat de bouw en verhuur van particuliere minihuizen – tiny houses – op eigen terrein bevorderen. 

 • Particulieren kunnen een minihuis op eigen grond bouwen zonder dat er een bouwvergunning voor nodig is. 
 • Er worden voorwaarden gesteld aan de omvang en duurzaamheid van het minihuis, voorwaarden aan de erfgrootte, en er geldt een maximaal aantal minihuizen per erf. 

Beter benutten bestaande voorraad – meer woningen zonder bouwen

Het gebruik van bestaande woningen en gebouwen kan beter. Zonder dat er wordt bijgebouwd, wordt de woningvoorraad veel groter. 

 • Bevorderen samenwonen: samenwonende AOW’ers worden niet gekort op hun uitkering. Zo kunnen mensen beter voor elkaar zorgen, gaan we eenzaamheid tegen en komen er woningen beschikbaar voor jongeren.
 • Permanente bewoning recreatiewoningen: gemeenten worden onder voorwaarden verplicht om een eigenaar van een recreatiewoning in te schrijven op het adres van de recreatiewoning. Naar schatting wil de helft van de eigenaars zijn recreatiewoning graag permanent bewonen en de woning waar zij staan ingeschreven verlaten. Die woningen komen vrij voor woningzoekenden.
 • Bewonen niet-woningen: dagelijks stoppen er boeren met hun bedrijf. De gebouwen staan leeg of er komen huurders op af die er niet zelden een drugslab van maken. De LHK buigt deze ontwikkeling om in een positieve. Er komt een woonsubsidie voor het verbouwen van leegstaande gebouwen ten behoeve van duurzaam en ecologisch wonen. 

Bouwen van nieuwe steden

Nederland heeft een wereldberoemde traditie van ruimtelijke ordening. De ‘gebundelde deconcentratie’ (nieuwe woonkernen) uit de jaren zeventig zorgde voor een betere spreiding van de bevolking over het land, met behoud van het karakter van bestaande steden en dorpen én het behoud van groen en natuur eromheen. Tegenwoordig wordt elk leeg stukje stad volgebouwd, liefst de hoogte in. De LHK ziet veel meer in verstandige, duurzamere stedenbouw.

 • Nederland bestaat uit prachtige regio’s, steden en dorpen, elk met een eigen karakter. Dat moeten we koesteren en behouden. 
 • Onze traditie om bevolkingsgroei op te vangen in nieuwe steden wordt nieuw leven in geblazen. Beter een geheel nieuwe stad ontwerpen en bouwen dan dat elke gemeente verdicht en uitbreidt, ten koste van de leefbaarheid.

Ouderenhuisvesting

Mensen die dat willen, krijgen de gelegenheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er is grote behoefte aan levensloopbestendige woningen, waar je tot hoge leeftijd zelfstandig kan blijven wonen. 

 • Een gemeente mag alleen een bouwvergunning afgeven voor woningbouwcomplexen indien een deel van de woningen levensloopbestendig zijn.
 • Woningcorporaties worden verplicht voldoende levensloopbestendige woningen te bouwen.
 • Familiehuizen – waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen –  worden fiscaal gestimuleerd.

Sociale huurwoningen

De schaarste bij goedkope woningen gaan we de komende kabinetsperiode oplossen. 

 • Het invoeren van de verhuurderheffing voor woningbouwcorporaties ging ten koste van de bouw van sociale huurwoningen. Deze belasting wordt voor de komende tien jaar gehalveerd.
 • Er komt een verbod op het verkopen van sociale huurwoningen aan (buitenlandse) beleggers. Sociale huurwoningen worden alleen verkocht met een zelfbewoningsplicht.
 • Door het beperken van de migratie zal de druk op de onderkant van de woningmarkt sterk afnemen.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer