Nieuws

Een rechtvaardig en veilig land

We zijn van oudsher een volk van leven en respectvol laten leven. Dat willen we zo houden, want we voelen ons er prettig bij. De LHK staat voor een veilig land waar je vrij bent om te doen en laten wat je wilt zonder dat je wordt achtergesteld of gevaar loopt. De wet vormt de grens waarbinnen we die vrijheid hebben en waar we als meerderheid voor hebben gekozen. Daarom zetten we in op het handhaven ervan. De pakkans en de straf worden afschrikwekkend genoeg om af te zien van een misdrijf. Daar wordt Nederland rechtvaardiger en veiliger van.

Drugscriminaliteit

Drugscriminaliteit lijkt de ver van je bed show en we zijn geneigd er schouderophalend aan voorbij te gaan. Toch gaat er een wereld van keiharde criminaliteit achter schuil. De drugseconomie heeft geen toegevoegde waarde en verdringt zelfs langzaam maar zeker de eerlijke economie en eerlijke werkgelegenheid die wel toegevoegde waarde hebben voor onze samenleving. Daarom treden we bikkelhard op tegen drugscriminaliteit. 

 • Er komt een speciale defensie-eenheid die zich uitsluitend richt op het oprollen van drugsproducenten en -handelaren. We jagen ze de stuipen op het lijf en maken hun infrastructuur en verdienmodel kapot.
 • Invoer, export en doorvoer van drugs wordt krachtig bestreden door de controle van containers in (de Rotterdamse) haven(s) met drugshonden, bodycams en innovatieve detectiemiddelen. Ook kleinere havens worden gecontroleerd, net als het overhevelen van drugs op volle zee.
 • Er komen hoge beloningen voor burgers die informatie delen die leidt tot het oprollen van drugsnetwerken. Zo nodig worden zij beschermd.
 • De strafmaat voor drugsmisdrijven wordt verhoogd, en komt in lijn met die van ons omringende landen.
 • Particulier gebruik van softdrugs blijft toegestaan. Ook dat past bij Nederland. Verstandig gebruik wordt regel. Net als bij tabak streven we naar een drugsvrije generatie. Er komt voorlichting bij festivals over drugs en gezondheid, en bewustwordingscampagnes zodat gebruikers weten dat zij het zijn die drugsgeweld en criminaliteit mede in stand houden. Er komt een onderzoek of staatsproductie van synthetische drugs een bijdrage kan leveren aan het beheersbaar maken van het probleem.

Gewelddadige jeugdcultuur, steek- en schietpartijen

De snelle opkomst van een gewelddadige jeugdcultuur is reden tot grote zorg. Jongeren nemen steeds vaker een mes – of erger – mee de straat op. Soms als onderdeel van de ‘identiteit’, maar soms om echt te gebruiken of uit angst aangevallen te worden. De LHK wil deze nieuwe trend keren nu het nog niet te laat is. Jongeren hebben veiligheid nodig om zich te ontwikkelen, om hun talenten te leren kennen en tot bloei te komen, en uiteindelijk die verantwoordelijke volwassene te worden die een bijdrage levert aan de samenleving. 

 • In overleg met de burgemeesters komt er een landelijk plan van aanpak.
 • Preventief fouilleren wordt – net als de alcoholcontroles voor automobilisten – normaal.
 • Er komt een verbod op de verkoop van messen aan jongeren.

Discriminatie

In Nederland mag je zijn wie je bent zonder achtergesteld te worden of gevaar te lopen.

 • De LHK is tegen alle vormen van discriminatie, uiteraard op afkomst, seksuele voorkeur of huidskleur. Leeftijdsdiscriminatie wordt op dezelfde manier wettelijk bestreden als andere vormen van discriminatie: het wordt opgenomen in het wetboek van Strafrecht en leeftijd wordt opgenomen als grond in artikel 1 van de Grondwet.
 • Identiteitspolitiek waarbij onderscheid op culturele afkomst en kleur wordt gebruikt om diversiteit af te dwingen, is polariserend en draagt niets bij aan gelijkheid in Nederland.

“Wij zijn voor gelijke rechten

 voor elk individu,

niet voor het bevoorrechten

van groepen.”

Terrorisme  

Nederland intensiveert de aanpak van terrorisme en jihadisme. 

 • We faciliteren onze inlichtingendiensten – die behoren tot de beste ter wereld – steeds naar de eisen van deze tijd.
 • Het voorkomen van barbaarse aanslagen, bijvoorbeeld door religieuze extremisten, wordt hoogste prioriteit. We zetten krachtig in op het preventief optreden tegen personen die aanslagen voorbereiden.
 • Buitenlandse geldstromen die terroristische bewegingen of fundamentalistische groeperingen in Nederland steunen, ondermijnen onze samenleving en worden gestopt.

Substantiële impuls in de strafrechtketen

Het is tijd voor het herstel van de rechtsstaat. In Nederland blijft misdaad nu grotendeels onbestraft. Dat gaan we omdraaien. Daders kunnen erop rekenen dat ze gepakt en gestraft worden. Uiteindelijk doel is om het aantal misdrijven naar beneden te krijgen en Nederland veiliger te maken.

 • Aangifte doen wordt weer gemakkelijk en gebruikelijk. De burgers horen wat er met hun melding of aangifte is gedaan.
 • We investeren in de capaciteit van politie. De politiebureaus komen terug in alle gemeenten. Het werven en opleiden van agenten krijgt grote prioriteit, de screening wordt strenger.
 • De opsporing en vervolging wordt effectief en innovatief. Iedere euro misdaadgeld wordt in beslag genomen en komt ten goede aan de gemeenschap. Programma’s als Opsporing Verzocht en het verspreiden van duidelijke signalementen helpen daarbij. Het politiebericht komt terug op tv. Ook social media worden ingezet.
 • Als bepaalde bevolkingsgroepen zorgen voor significant hogere criminaliteitscijfers moeten we dat niet verdoezelen maar juist benoemen om ervoor te zorgen dat goedwillenden uit diezelfde bevolkingsgroep niet nodeloos worden gestigmatiseerd. Bij dubbele nationaliteit wordt het Nederlands paspoort ingetrokken na gewelds- of zedenmisdrijven.
 • Een vonnis wordt uitgevoerd. Een levenslange gevangenisstraf blijft levenslang. Een 36-urige werkweek wordt standaard binnen de muren. Gedetineerden koken zelf een gezonde maaltijd. Het regime wordt sterk versoberd.

“Daders zijn daders. 

Slachtoffers zijn slachtoffers. 

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden.”

 

Vernieuwingen in het strafrecht 

Als er aan het huidige strafrecht zoveel tekortkomingen kleven, als het vertrouwen zo laag is, als zoveel misdadigers ongestraft vrij rondlopen, dan is er ruimte om vergaande vernieuwingen serieus te bestuderen.

 • Er komt een onderzoek naar het legaliteitsbeginsel (‘verplichte’ vervolging door het Openbaar Ministerie) als vervanging van het opportuniteitsbeginsel (Openbaar Ministerie bepaalt welke zaken worden opgepakt). Daarmee wordt de afschrikwekkende werking van het strafrecht versterkt.
 • Om het vertrouwen in de rechtspraak te vergroten wordt een brede maatschappelijke discussie gevoerd over nut en noodzaak van juryrechtspraak, zoals een aantal van de ons omringende landen dat kent.

Hoe effectief is onze strafketen? Rekent u even mee.

 

Van misdrijf tot straf in 2019

       Aantal slachtoffers van misdrijf (slachtofferenquêtes) 2.500.000

   Geregistreerde misdrijven (o.a. aangiftes) 785.000

        Opsporingen (registraties van verdachten) 245.000

Aantal afdoeningen door Openbaar Ministerie 193.000

Waarvan 

 Afzien van vervolging (sepot) 63.000

    Transactie 3.000

Strafbeschikking 29.000

Besluit tot vervolging (dagvaarding) 95.000

 

Aantal verdachten voor de rechter 86.000

Waarvan

Aantal vrijspraken 7.000

Aantal straffen opgelegd door rechter 76.000

Waarvan hoofdstraffen 

Celstraf 36.000

Taakstraf 29.000

Boete 22.000

 

Blijft misdaad onbestraft?

Ja, misdaad in Nederland blijft grotendeels onbestraft. Het overgrote deel van de misdrijven krijgt geen justitieel vervolg. 

Hoe gaan we dat oplossen?

Er zit vooral een groot verschil in het aantal misdrijven en het aantal aangiften. Slachtoffers geloven niet meer dat aangifte doen zin heeft. Daarom moet de aangiftebereidheid omhoog en moet een aangifte weer opvolging krijgen. Nog geen éénderde van de geregistreerde misdrijven krijgt opvolging. Dat kan slechts voor een deel verklaard worden doordat een verdachte meerdere feiten kan plegen. We zetten in op de capaciteit en de effectiviteit van de opsporing. 

Defensie en NAVO

Als het ergste gebeurt, als er een gewapend conflict uitbreekt, dan kan je maar beter goed voorbereid zijn en sterke bondgenoten hebben. Wij houden vast aan de NAVO. De NAVO is bedoeld om vrede te bewaren. Landen die zelf een oorlog beginnen, horen niet in dit pact thuis. Wij zijn tegen een EU-leger, maar voor militaire samenwerking met andere lidstaten in NAVO-verband.

 • Wij komen onze financiële afspraken na. De defensiebegroting gaat de komende jaren naar de afgesproken 2% van het Bruto Nationaal Product.
 • Zonder goed materieel, geen uitzendingen.
 • Veteranen – militairen die daadwerkelijk zijn ingezet – waren bereid hun leven te geven. Zij krijgen respect en waardering.

Migratie 

Nederland is een veilige haven voor mensen die vluchten voor geweld en vervolging. We houden vast aan het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 dat in grote lijnen een goed verdrag is. We gaan het naleven. Het biedt gronden om vluchtelingen die door veilige landen naar Nederland komen bij de grens tegen te houden. Criminele vluchtelingen hebben geen recht op asiel volgens datzelfde verdrag. 

 • Instroom beperken: de LHK wil zoveel mogelijk opvang van oorlogsvluchtelingen in de regio. Daarom investeren we in humane VN-vluchtelingenkampen in conflictgebieden. We nemen een beperkt aantal vluchtelingen op via VN-vluchtelingenkampen. Economische vluchtelingen worden niet toegelaten. Aan de Nederlandse grens wordt weer gecontroleerd en de EU-buitengrenzen worden streng bewaakt.
 • Uitzetting bevorderen: illegalen die toch ons land hebben weten te bereiken, worden snel teruggestuurd. Uitgeprocedeerden worden daadwerkelijk het land uitgezet. Asielzoekers die de wet overtreden ook.
 • Het Nederlandse paspoort is heel veel waard. Het geeft namelijk veel rechten in onze samenleving. Dat paspoort moet dus verdiend worden. Het wordt verstrekt na tien jaar legaal verblijf. Voorwaarden zijn een bewijs van goed gedrag, een goede beheersing van de Nederlandse taal, een bewezen aanpassing aan onze cultuur en een af te leggen verklaring over het respecteren van de Grondwet. Naamsverandering (voor hen die zichtbaarder willen aansluiten bij de Nederlandse cultuur) wordt gemakkelijk gemaakt.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer